23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Název 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 

3. Organizační struktura

Ředitelkou mateřské školy je od 1. 8. 2017 Iva Adamová, DiS.

 Zástupkyní ředitelky školy je pí učitelka Jana Šonková na základě „Jmenování“ ze dne 29.8.2019 s účinností od 1. 9. 2019.

 Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a provozní pracovníky.

 Organizační schéma školy

 A) ředitelství

B) úsek : - pedagogický

                - správní

                - stravovací

                - administrativní

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu - Školné a stravné

6. IČO 70940738
7. Plátce daně z přidané hodnoty Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání viz příloha č. 2
10. Příjem a podání podnětů
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
11. Předpisy

11.1.Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace
12. Úhrady za poskytování informací

12.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

 

13. Licenční smlouvy Nejsou uzavřeny.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2019

Files/ms23/Vyrocnizprava2020-1.docx

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2023

 

 
Webdesign: SITMP