Provozní řád ŠJ

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

Telefon: 731 726 622 - vedoucí ŠJ   725 552 739 - MŠ
Zaměstnanci ŠJ:
vedoucí ŠJ  Margaréta Benýšková
hlavní kuchařka      Monika Jindrová
kuchařka Martina Spěváčková

 

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí:

 
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin

Podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování v platném znění má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je - li přítomen v MŠ. Výjimkou je první den nemoci, pokud rodiče nestačí strávníka včas odhlásit. Ten den je možné si oběd vyzvednout ve školní kuchyni do vlastních nádob od 11.15h -11.30h. Další dny nemoci či nepřítomnosti v MŠ nárok na dotovanou stravu zaniká a je třeba aby byl strávník odhlášen. Ve dnech, kdy se dělá průzkum docházky (během školních prázdnin či v období státních svátků) je tato docházka závazná a je třeba, pokud do MŠ dítě nepřijde, včas a řádně omluvit. Nebude-li takto učiněno, bude za tento den strava účtována.

2. Provozní doba školní jídelny:

6.00 - 14.30 h

Výdej stravy:

 
Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Přídavek jídla je možný kdykoli během výdeje stravy, pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (školní rok je vždy 1.9. - 31.8.).

PřesnídávkaObědSvačinaNápojeCelkem
Děti 3 - 6 let 8,--17,--  8,--3,--36,-- Kč
Dětí 7 leté ( s nápoji)10,--20,--10,-----40,-- Kč
Dospělí34,--34,-- Kč

4. Záloha na stravu:

Na začátku každého školního roku se vybírá záloha na stravné ve výši 1 000,-- Kč.

Platí se jednorázovým příkazem k úhradě na účet ŠJ 963 23 11 / 0100 do 15. září daného školního roku. Tato záloha bude použita na případné neplacení stravného a na konci školního roku vyúčtována se stravným za poslední měsíc, kdy bylo dítě v MŠ a zbytek vrácen na účet rodičům a to nejpozději v září po ukončení daného školního roku. Ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny možno provést platby v hotovosti.

5. Termín a způsob placení stravného:

6. Přihlášení a omlouvání strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři mateřské školy. V případě placení stravného inkasem, přinese podepsaný souhlas od svého peněžního ústavu, možno i vytisknutý v rámci internetového bankovnictví.

Pokud dítě do MŠ nepřijde, je třeba aby bylo omluveno do 8.00h, jinak mu bude tento den účtována strava.

7. Změny ve stravování:

Nahlásit neprodleně, nejlépe písemně, u vedoucí ŠJ , popřípadě jiných zaměstnanců, kteří informaci předají vedoucí školní jídelny.

Změny:

 
Přihlašování o prázdninách:

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.

Při provozu o letních prázdninách je třeba nahlásit docházku předem.

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při nástupu do MŠ. Provozní řád byl projednán s vedením školy na nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019. Je vyvěšen na nástěnce u vstupu do MŠ.

 

V Plzni dne 1.9.2020

Margaréta Benýšková, vedoucí ŠJ                                   Iva Adamová, ředitelka MŠ