23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Provozní řád ŠJ

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

Telefon: 731 726 622 - vedoucí ŠJ   725 552 739 - MŠ
Zaměstnanci ŠJ:
vedoucí ŠJ  Margaréta Benýšková
hlavní kuchařka      Monika Jindrová
kuchařka Martina Spěváčková

 Výdejna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lenka Marianová

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí:

 • vyhláškou č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování s účinností od 1.2.2023.
 • zákonem š. 561 / 2004 Sb. školský zákon v platném znění
 • zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137 / 2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění.
 • vyhláškou č. 490 / 2000 Sb. ze dne 15.12.2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany
 • veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.4.2004, o hygieně potravin s účinností od 1.1.2006.
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178 / 2002 ze dne 28.1.2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin s účinností od 1.1.2005.
 • Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Rozsah služeb - viz systém HACCP.

 
Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování v platném znění má dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ, v době přítomnosti v MŠ, právo odebrat denně dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Dítěti, které odchází po obědě, rodič odpolední svačinu odhlásí v aplikaci Twigsee jako odpolední omluvenku -  pak není svačina účtována. Není-li dítě přítomno v MŠ a nemá celodenní omluvenku v aplikaci Twigsee, je mu tento den strava účtována.  Na dotovanou stravu má nárok pouze je - li přítomno v MŠ. Výjimkou je první den nemoci, pokud jej rodiče nestačí  včas odhlásit. Ten den je možné si oběd vyzvednout ve školní kuchyni do vlastních nádob od 11.15h -11.30h. Další dny nemoci či nepřítomnosti v MŠ nárok na dotovanou stravu zaniká a je třeba aby byl strávník odhlášen. Ve dnech, kdy se dělá průzkum docházky (během školních prázdnin či v období státních svátků) je tato docházka závazná a je třeba, pokud do MŠ dítě nepřijde, včas a řádně omluvit. Nebude-li takto učiněno, bude za tento den strava účtována.

2. Provozní doba školní jídelny:

6.00 - 14.30 h

Výdej stravy:

 • pitný režim                    06.30 - 16.30 h
 • ranní svačina               07.30 - 08.30 h
 • oběd                              11.30 - 12.15 h
 • odpolední svačina      14.00 - 14.30 h

 
Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Přídavek jídla je možný kdykoli během výdeje stravy, pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (školní rok je vždy 1.9. - 31.8.).

PřesnídávkaObědSvačinaNápojeCelkem
Děti 3 - 6 let 10,--20,-- 10,--4,--44,-- Kč
Dětí 7 leté ( s nápoji) 11,--22,-- 11,--4,--48,-- Kč
Dospělí40,--40,-- Kč

4. Záloha na stravu:

Na začátku každého školního roku se vybírá záloha na stravné ve výši 1 200,-- Kč.

Platí se jednorázovým příkazem k úhradě na účet ŠJ 963 23 11 / 0100 do 20. září daného školního roku. Tato záloha bude použita na případné neplacení stravného a na konci školního roku vyúčtována se stravným za poslední měsíc, kdy bylo dítě v MŠ a zbytek vrácen na účet rodičům a to nejpozději v září po ukončení daného školního roku. Ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny možno provést platby v hotovosti.

5. Termín a způsob placení stravného:

 • inkasem se splatností k 15. dni v měsíci
 • hotově v kanceláři školy pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí školní jídelny
 • stravné se vždy hradí zpětně za minulý měsíc.
 • rodiče, prosím, zajistěte si dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám.
 • pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování dle ustanovení § 35 zákona č. 561 / 2004 Sb. školský zákon.

6. Přihlášení a omlouvání strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři mateřské školy. V případě placení stravného inkasem, přinese podepsaný souhlas od svého peněžního ústavu, možno i vytisknutý v rámci internetového bankovnictví.

Pokud dítě do MŠ nepřijde, je třeba aby bylo omluveno do 8.00h v aplikaci Twigsee, jinak mu bude tento den účtována strava.

7. Změny ve stravování:

Nahlásit neprodleně, nejlépe písemně, u vedoucí ŠJ , popřípadě jiných zaměstnanců, kteří informaci předají vedoucí školní jídelny.

Změny:

 • zjištěné alergie
 • stravovací zvyklosti
 • způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu
 • adresy, jména, telefonního čísla
 • ukončení docházky - vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

 
Přihlašování o prázdninách:

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.

Při provozu o letních prázdninách je třeba nahlásit docházku předem.

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při nástupu do MŠ. Provozní řád byl projednán s vedením školy na nabývá účinnosti dne 1. 9.2023. Je vyvěšen na nástěnce u vstupu do MŠ.

 

V Plzni dne 1.3.2024

Margaréta Benýšková, vedoucí ŠJ                                   Iva Adamová, ředitelka MŠ

 

 

 

 

Jídelníček

Dokument Microsoft Word

Stáhněte si jídelníček
(soubor doc)

 

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Webdesign: SITMP