23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Provozní řád ŠJ

 Provozní řád školní jídelny

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace 

Telefon: 731 726 622 - vedoucí ŠJ                                                     377 241 570 - MŠ

Zaměstnanci ŠJ:

vedoucí ŠJ                                                                                        Margaréta Benýšková

hlavní kuchařka                                                                                Monika Jindrová

kuchařka                                                                                           Martina Spěváčková

 

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí:

      - vyhláškou č. 210 / 2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování s účinností od 1.9.2017.

     -  zákonem š. 561 / 2004 Sb. školský zákon v platném znění

     -  zákonem č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

     -  vyhláškou č. 137 / 2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění.

     - vyhláškou č. 490 / 2000 Sb. ze dne 15.12.2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany

       veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

    -  nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852 / 2004 ze dne 29.4.2004, o hygieně potravin s účinností od 1.1.2006.

    -  nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178 / 2002  ze dne 28.1.2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin

       a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin s účinností od 1.1.2005.

 

        Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ. Rozsah služeb - viz systém HACCP.

 

       Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin

.

      Podle vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování v platném znění má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je - li přítomen v MŠ.

      Výjimkou je první den nemoci, pokud rodiče nestačí strávníka včas odhlásit. Ten den je možné si oběd vyzvednout ve školní kuchyni

     do vlastních nádob od 11.15h -11.30h. Další dny nemoci či nepřítomnosti v MŠ nárok na dotovanou stravu zaniká  a je třeba aby byl strávník odhlášen.

     Ve dnech, kdy se dělá průzkum docházky (během školních prázdnin či v období státních svátků) je tato docházka závazná a je třeba, pokud do MŠ

     dítě nepřijde, včas a řádně omluvit. Nebude-li takto učiněno, bude za tento den strava účtována.

2. Provozní doba školní jídelny:                                                                       6.00 - 14.30 h

    Výdej stravy:

    - pitný režim                                                                                                    6.30 - 16.00 h

    - ranní svačina                                                                                                 7.30 -    8.30 h

   - oběd                                                                                                            11.30 -   15.00 h

   - odpolední svačina                                                                                          14.00  -  14.30 h

     Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

     Přídavek jídla je možný kdykoli během výdeje stravy, pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu MŠ.

 

3. Výše stravného:

     Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107 / 2005 Sb. o školním stravování v platném znění.

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku (školní rok je vždy 1.9. - 31.8.).

                                       Přesnídávka                  Oběd                             Svačina                     Nápoje                            Celkem

     Děti 3 - 6 let                      7,--                         16,--                                   7,--                            3,--                              33,-- Kč

     Dětí 7 leté ( s nápoji)          9,--                         19,--                                   9,--                     -----------                              37,-- Kč

     Dospělí                                                           30,--                                                                                                      30,-- Kč

 

4. Záloha na stravu:

     Na začátku každého školního roku se vybírá záloha na stravné. Ve školním roce 2017 / 2018 je stanovena na částku 1 000,-- Kč.

     Platí se hotově v kanceláři MŠ první týden v září. Tato záloha bude použita na případné neplacení stravného a na konci školního roku

     vyúčtována se stravným za poslední měsíc, kdy bylo dítě v MŠ a zbytek vrácen na účet rodičům či vyplacen v hotovosti a to nejpozději

     v září po ukončení daného školního roku.

 

5. Termín a způsob placení stravného:

     - hotově v kanceláři školy v termínech vyvěšených u jídelního lístku, vždy zpětně za minulý měsíc

     - inkasem se splatností mezi 10. - 15. dnem v měsíci vždy zpětně za minulý měsíc

     - příkazem k úhradě do 15. dne v měsíci za minulý měsíc

       Rodiče,  prosím, zajistěte si dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám.

       Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování dle ustanovení § 35 zákona č. 561 / 2004 Sb. školský zákon.

 

6. Přihlášení a omlouvání strávníků:

      Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři mateřské školy. V  případě placení stravného inkasem, přinese

      podepsaný souhlas od svého peněžního ústavu, možno i vytisknutý v rámci internetového bankovnictví.

       Pokud dítě do MŠ nepřijde, je třeba aby bylo omluveno do 8.00h, jinak mu bude tento den účtována strava.

 

7. Změny ve stravování:

     - nahlásit neprodleně, nejlépe písemně, u vedoucí ŠJ , popřípadě jiných zaměstnanců, kteří informaci předají vedoucí školní jídelny.

     Změny:

    - zjištěné alergie

    - stravovací zvyklosti

    - způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu

    - adresy, jména, telefonního čísla

    - ukončení docházky - vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

 

Přihlašování o prázdninách:

      Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud není provoz MŠ.

      Při provozu o letních prázdninách je třeba nahlásit docházku předem.

 

Závěrečné ustanovení:

     S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při nástupu do MŠ.

     Provozní řád byl projednán s vedením školy na nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017.

     Je vyvěšen na nástěnce u vstupu do MŠ.

 

    V Plzni dne 1.9.2017

    Margaréta Benýšková, vedoucí ŠJ                                       Iva Adamová, ředitelka MŠ

 

Jídelníček

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu

Více informací