23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Provozní řád ŠJ

 

Provozní řád školní jídelny

 Adresa školy: 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace
 

Telefony: 

377 241 570 -

            731 726 622 - vedoucí ŠJ

 Zaměstnanci ŠJ:
 • vedoucí ŠJ Margaréta Benýšková
 • hlavní kuchařka Monika Jindrová    kuchařka Martina Spěváčková
 

   1. Zásady provozu:

       Provoz ŠJ se řídí:

 • vyhláškou č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, s účinností od 1.9.2017   
 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o  hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných v platném znění
 • vyhláškou č. 490/2000 Sb. ze dne 15.12. 2000, o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. 4. 2004, o hygieně potravin, s účinností od 1. 1. 2006, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, s účinností od 1. 1. 2005.  
      Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.
      Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.
 
      Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.
 
      Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen v mateřské škole.
 
      Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.

      Dítě se stravuje vždy pokud je přítomno v době výdeje stravy.


      2. Provozní doba ŠJ:  6.00 - 14.30h

     Výdej stravy :

    pitný režim                           6,30  - 16,00 hod.
   ranní svačina                       7,30  - 8,30 hod.
    oběd                                  11,30 - 12,15 hod.
    odpolední svačina             14,00 - 14,30 hod.
 
      Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP. Možnost přídavků jídla je kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy,
      možnost doplnění nápojů je v průběhu celého dne.
 
 

      3.  Výše stravného:

 
      Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
 
      Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku ( školní rok je vždy od 1.9 do 31.8 ).
 
     Strávníci do 6 let:          přesnídávka             7,00 Kč
                                              oběd                      16,00 Kč
                                             svačina                   7,00 Kč
                                             nápoje                     3,00 Kč
                                                                           -------
                                                 celkem                  33,00 Kč
 
     Strávníci  7+ let:          přesnídávka               8,00 Kč
                                             oběd                       18,00 Kč
                                            svačina                     8,00 Kč
                                            nápoje                      3,00 Kč
                                                                             -------
                                               celkem                   37,00 Kč
               Zaměstnanci:             oběd                       30,00 Kč    
 
                         

      4. Způsob úhrady stravného:

 
     Na začátku školního roku se vybírá záloha na stravné. Výše zálohy  je stanovena na částku 1 000 Kč, bude vybírána hotově v kanceláři MŠ první týden v září 2017.
    
 
     Běžné stravné za předchozí měsíc je možno platit:
 •  inkasem, výjimečně možno i  příkazem k úhradě
 • hotově v kanceláří MŠ
 
      5. Termín placení:
 • hotově v kanceláří MŠ v termínech vyvěšených u jídelního lístku, vždy zpětně za minulý měsíc
 • inkasem k 15. dni v měsíci vždy zpětně za minulý měsíc
      Rodiče - zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám!
 
      Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování dle ustanovení § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 
 

      6. Přihlášení strávníků:

 
      Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři mateřské školy. V případě placení stravného inkasem, přinese souhlas k inkasu a povolení inkasa
       od svého peněžního ústavu, možno i vytisknutý v rámci internetového bankovnictví.
 
 

      7. Změny ve stravování:

 
          - nahlásit neprodleně, nejlépe písemně u vedoucí školní jídelny, popřípadě jiných zaměstnanců , kteří informaci předají vedoucí školní jídelny.
 
       Změny:

     - stravovací zvyklosti

     - zjištěné alergie

     - způsob placení stravného, změna čísla účtu nebo peněžního ústavu

     - adresy, jména

      - ukončení docházky - vyrovnání případných přeplatků, nedoplatků

 
     Vyúčtování stravného
 
       Záloha na stravné bude použita na úhradu stravného na konci školního roku a to za poslední měsíc, kdy je dítě přítomno v MŠ ( v červenci za červen, v případě prázdninového
      provozu v srpnu za červenec a v září za srpen ) a to:
     a) převodem zůstatku na účet ( v případě platbou přes banku - inkaso či pú)
       b) vyplacení zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu u vedoucí školní jídelny.
 

      Přihlašování o prázdninách:

      Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny,pokud není provoz MŠ.
      Při provozu o letních prázdninách je potřeba nahlásit docházku předem.


      Závěrečné ustanovení:


      S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při nástupu do mateřské školy.
      Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá účinnosti dne 1.9.2017
      Je vyvěšen na nástěnce u vstupu do mateřské školy.

      V Plzni dne 1.9.2017
 
 
 
 
                Margaréta Benýšková                                                         Iva Adamová
                          vedoucí školní jídelny                                                  ředitelka mateřské školy

 

 

Jídelníček

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu

Více informací