23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

23.mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

sídlo organizace: Topolová 3, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 70940738

ředitelka Iva Adamová, DiS., telefon 724133686

_________________________________________________________________________________________

 

 

 OBEZNÁMENÍ RODIČŮ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace, se sídlem Topolová 3 Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 70940738, zastoupená paní ředitelkou Iva Adamová, DiS. (dále jen „MŠ“) informuje rodiče a další oprávněné osoby o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu s nařízením EU č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje MŠ zpracovává a pro jaký účel

  1. identifikační, adresní a popisné údaje dítěte (např. jméno a příjmení dítěte, kontaktní údaje včetně trvalé a kontaktní adresy, datum narození, rodné číslo, občanství);
  2. identifikační, adresní a popisné údaje o zákonných zástupcích dítěte (jméno a příjmení zákonných zástupců, kontaktní a trvalá adresa, telefon, email);
  3. identifikační a popisné údaje vztahující se k platbám školného apod. (platební údaje, číslo účtu);
  4. identifikační, adresní a popisné údaje o dalších osobách oprávněnými jednat za dítě (jméno a příjmení, telefon, kontaktní adresa osob oprávněných vyzvedávat dítě z MŠ);
  5. další popisné údaje (např. rozhodnutí soudu, orgánu veřejné správy, které potvrzuje žádost zákonných zástupců anebo stanovuje omezení týkající se dítěte).

Účelem zpracování je naplnění požadavků stanovených právních řádem České republiky, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení.

 

MŠ dále zpracovává osobní údaje zvláštní kategorie, např. údaje týkající se zdravotního stavu dítěte, nezbytné informace o rodinné anamnéze, alergiích, posudky speciálních poraden, závěry z lékařských zpráv, hodnocení dětí (informace o schopnostech, vývoji a dovednostech dětí, doporučení logopedické poradny), informace o úrazech.

Účelem je zajištění správné zdravotní pomoci, výuky a odborného vedení dítěte v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), příp. vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 

MŠ předává osobní údaje dětí a dalších osob pouze v nezbytných případech a v odpovídajícím rozsahu, pokud je to možné, tak údaje pseudonymizuje nebo šifruje. Identifikovatelné osobní údaje mohou být předávány např. těmto subjektům:

  1. soudy a orgány veřejné moci dle písemného vyžádání;
  2. speciálně-pedagogická a psychologicko-pedagogická poradna;
  3. Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Krajský úřad Plzeňského kraje a jiné úřady za účelem zajištění pomocných pomůcek nebo asistenta;
  4. škola, v případě úspěšného zápisu dítěte;
  5. dodavatelé služeb zajišťujících kroužky či jiné služby (plavání, angličtina, logopedie, ubytování pro školku v přírodě apod.).

 

MŠ při zpracování využívá další subjekty jako zpracovatele osobních údajů, zejména provozovatele městské sítě. Subjekty vždy splňují legislativní požadavky a MŠ s nimi má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle platných zákonů.

 

MŠ přijala veškerá organizační a technická opatření, aby zamezila neoprávněnému přístupu k výše zmíněným osobním údajům, mezi která patří zejména omezený fyzický přístup, zabezpečená počítačová síť, používání zabezpečeného a omezeného přístupu k výpočetní technice, pro zpracování je využit software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují předepsané normy a dále jsou to vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné nástroje vždy v závislosti na konkrétních datech.

 

MŠ jmenovala pověřence, který je odpovědný za dohled nad dodržováním pravidel zpracování a ochrany osobních údajů MŠ a jímž je:

 

Mgr. Martin Chval,
s adresou podnikání alej Svobody 37, 32300 Plzeň,
email: chval@poradce-gdpr.cz.

 

MŠ zpracovává výše uvedené osobní údaje po nezbytně nutnou dobu v souladu s právním pořádkem České republiky, zejména se zákonem 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí lhůty, po kterou je MŠ zavázána zpracovávat osobní údaje dětí, zákonných zástupců a další osob, jsou dokumenty a elektronické záznamy skartovány či bez možnosti obnovení smazány. Specifické lhůty uchování osobních údajů sdělí MŠ na vyžádání.

 

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakékoliv změny týkající se výše uvedených osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Zákonní zástupci mají právo na informace a to na:

-          účelu zpracování osobních údajů a právního základu pro zpracování;

-          oprávněných zájmech MŠ pro zpracování;

-          informaci o pověřenci pro ochranu osobních údajů;

-          příjemcích, resp. kategoriích příjemců osobních údajů;

-          přeshraničním předávání dat, pokud je to relevantní.

Zákonní zástupci mají dále právo

-          na opravu;

-          na výmaz, pokud je to relevantní (např. je-li zpracování založeno na souhlasu);

-          na vznesení námitky (např. je-li právním základem zpracování oprávněný zájem MŠ);

-          omezení zpracování;

-          na přenos osobních údajů na elektronickém nosiči.

Veškeré žádosti musí být podány písemně k rukám ředitelky školky, která ve lhůtě 30, u komplikovaných žádostí, ve lhůtě nejdéle 90 kalendářních dnů vyhoví. V případě neopodstatněné nebo neoprávněné žádosti může ředitelka žádost zcela nebo zčásti odmítnout, případně může být vyřízení žádosti zpoplatněno. Zákonný zástupce může podat stížnost k pověřenci (viz adresa výše), popřípadě k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz.

 

 

 

 

Jídelníček

Dokument Microsoft Word

Stáhněte si jídelníček
(soubor doc)

 

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Webdesign: SITMP