23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Zápis ukrajinských dětí do mateřských škol – Запис українських дітей до дитячих садків

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

        kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

 

Termín zápisu / Дата та час запису:

11. 7. 2022 v době od 10.00 - 17.00 hod           11.07.2022 в период с 10.00 - 17.00 год.

12. 7. 2022 v době od 10.00 - 17.00 hod           12.07.2022 в период с 10.00 - 17.00 год.

 

 

Místo zápisu / Місце запису:

Запис дітей біженців з України до всіх дитячих садочків на Слованах відбудеться в актовому залі Уряду міського району Плзень 2 -Словани (Úřad městského obvodu) за адресою Koterovská 83. 

На запис потрібно принести заповнену заяву і підтвердження про щеплення, видане педіатром в Чеській республіці.

Zápisy dětí uprchlíků z Ukrajiny do všech mateřských škol na Slovanech se budou konat na Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83 Plzeň v zasedací místnosti.

K zápisu přineste vyplněnou žádost a potvrzení o očkování vydané pediatrem v ČR.

 

 

Seznam všech mateřských škol viz zde: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/materske-skoly/

Список усіх дитячі садки дивіться тут: https://www.plzenskeskoly.cz/seznam-skol-a-jidelen/zakladni-skoly/

 

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

 

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let);

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V případě, že nebude dítě s povinným předškolním vzděláváním přijato na školu, kam byla podána žádost, bude zákonný zástupce písemně informován o připravené kapacitě na jiné mateřské škole (do 30 dnů od podání žádosti).

У разі неприймання дитини, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад до школи, куди було подано заяву, законному представнику буде письмово повідомлено про підготовлене місце в іншому  дитячому садку (протягом 30 днів з моменту звернення

Žádost ke stažení

Завантажити додаток

Files/ms23/zadost_o_prijeti_ditete_ms_cesko-ukrajinsky-11.doc

 

Jídelníček

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Více informací

Webdesign: SITMP