23. mateřská škola Plzeň

Topolová 3, příspěvková organizace

Úplata za vzdělávání 2024-2025

 

23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace

 

č.j 130/2024

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

v částce 700,- Kč měsíčně pro období od 1. září 2024 do 31. srpna 2025

 

 

II.

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje bezúplatně.

Děti s odkladem školní docházky školné NEPLATÍ.

 

 

III.

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 1. 9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí.

 

 

IV.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 

V.

 

V případě přerušení provozu 23. mateřské školy Plzeň, Topolové 3 v měsíci červenci a srpnu se úplata stanovuje poměrnou částí podle počtu dnů provozu.

VI.

 

V případě využití prázdninového provozu se budou zákonní zástupci řídit pokyny mateřské školy a uhradí požadovanou částku ve stanoveném termínu předem. Výši úplaty stanoví ředitelka školy.

VII.

V případě povolení placení inkasem budou platby uvedené v bodu IV. prováděny formou inkasa k 15. dni v měsíci.

 

V Plzni dne 29.4.2024                           

                                                                                                        Iva Adamová, DiS.

                                                                                               ………………………………………

                                                                                                  ředitelka 23. mateřské školy

 

Jídelníček

Dokument Microsoft Word

Stáhněte si jídelníček
(soubor doc)

 

Seznam alergenů (pdf)

Dětem poskytujeme pestrou vyváženou a hodnotnou stravu.

 

Webdesign: SITMP